เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน13.1
  1. eb13.1.......pdf
2ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน13.2
  1. eb13.2.pdf
3ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน13.3
  1. eb13.3.pdf
4ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบนEB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน13.4
  1. eb13.4.pdf