เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานEB15.1
  1. eb15.1 (1)........pdf
2ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานEB15.2
  1. eb15.2-3.........pdf
3ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานEB15.3
  1. eb15.2-3.........pdf
4ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการEB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานEB15.4
  1. eb15.4..........pdf